Dò Vé Số

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 19/06/2024


Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

822 09

013 39

333 58

02

830 49

03

582 50

247 80

04

176 72

742 11

05

983 46

06

193 31

833 01

08

037 27

529 15

409 33

09

211 56

10

850 89

506 37

11

929 58

416 36

12

433 61

13

322 23

309 25

968 20

15

184 83

903 84

993 08

16

174 16

17

179 27

327 82

18

318 59

067 56

19

172 24

20

132 39

597 74

817 92

22

121 43

689 97

23

232 34

24

034 41

25

252 48

056 36

26

988 09

27

299 97

598 21

765 58

29

046 13

393 97

30

379 85


Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

664 81

792 04

03

453 76

04

726 34

05

215 43

06

654 38

08

600 81

516 68

10

451 88

11

290 10

12

659 27

13

031 28

15

473 95

746 22

17

029 15

18

644 40

19

361 25

20

982 72

22

383 15

760 56

25

860 15

26

111 34

27

575 56

29

252 64

994 54


Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

979 37

324 64

03

605 40

04

011 71

05

219 75

06

838 79

08

657 88

037 56

10

800 99

11

225 34

12

261 68

13

071 63

15

492 70

806 43

17

147 88

18

093 58

19

627 36

20

287 39

22

063 78

641 98

25

411 85

26

906 86

27

188 38

29

271 22

209 75


Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

481 51

234 72

04

907 31

05

875 82

06

602 76

07

991 72

09

754 64

915 30

11

753 48

12

401 45

13

702 41

14

897 85

16

495 64

637 25

18

155 68

19

817 60

20

576 81

21

661 30

23

453 83

563 64

26

742 73

27

665 91

28

851 23

30

857 72

436 64


Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

627 94

267 71

04

208 87

05

756 38

06

586 75

07

593 27

09

411 83

034 28

11

273 20

12

161 27

13

824 00

14

520 41

16

178 79

822 77

18

305 31

19

417 47

20

043 11

21

388 78

23

048 05

215 61

26

337 19

27

785 91

28

533 20

30

016 48

917 76


Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

404 25

532 26

04

593 27

05

758 20

06

710 68

07

650 22

09

799 33

830 69

11

985 21

12

907 57

13

789 05

14

643 47

16

432 94

433 05

18

769 51

19

002 39

20

812 01

21

779 32

23

044 38

714 05

26

610 32

27

404 89

28

843 32

30

758 55

597 70


Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

117 81

03

930 74

900 47

05

445 02

06

451 03

07

318 78

08

930 17

10

556 58

893 44

12

369 74

13

074 44

14

496 01

15

098 50

17

960 02

461 37

20

025 92

21

854 30

22

449 09

24

386 39

159 80

27

641 23

28

468 58

29

570 53

31

922 96


Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

075 37

03

255 88

786 66

05

786 45

06

869 80

07

496 55

08

422 96

10

885 20

041 55

12

745 60

13

683 72

14

024 03

15

611 05

17

986 22

659 27

20

945 44

21

710 09

22

968 05

24

073 29

564 39

27

573 18

28

039 09

29

244 68

31

029 25


Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

393 89

03

684 32

029 77

05

415 74

06

710 12

07

090 96

08

874 04

10

944 61

940 16

12

292 99

13

909 43

14

981 41

15

516 41

17

505 05

074 64

20

119 37

21

425 40

22

825 35

24

414 77

686 89

27

545 40

28

350 92

29

854 02

31

753 90


Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

549 59

02

459 51

04

411 30

503 15

06

320 99

07

160 96

08

025 05

09

737 85

11

934 58

281 84

13

154 33

14

248 08

15

186 26

16

627 75

18

993 62

775 21

21

921 10

22

962 39

23

616 86

25

742 78

766 12

28

053 42

29

241 98

30

284 41


Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

195 36

02

922 38

04

053 55

318 41

06

049 16

07

303 24

08

167 66

09

440 27

11

056 79

209 28

13

582 11

14

112 46

15

374 29

16

501 16

18

567 82

659 42

21

225 57

22

772 04

23

762 89

25

613 60

825 99

28

882 23

29

818 63

30

495 66


Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

398 50

02

179 33

04

521 04

483 19

06

012 22

07

833 42

08

110 46

09

773 64

11

461 75

553 73

13

186 32

14

378 09

15

831 43

16

001 84

18

487 23

134 58

21

208 37

22

764 75

23

676 28

25

089 36

026 80

28

252 65

29

171 10

30

863 73


Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

028 05

02

614 53

03

875 26

05

965 72

932 66

07

025 72

08

276 45

09

921 74

10

284 03

12

714 06

045 09

14

908 18

15

559 99

16

861 29

17

648 31

19

207 04

078 40

22

703 29

23

970 18

24

022 64

26

194 22

241 59

29

999 61

31

944 33


Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

033 49

02

809 93

03

578 68

05

593 93

717 52

07

714 18

08

050 54

09

818 15

10

241 62

12

305 87

924 07

14

042 47

15

970 15

16

657 38

17

572 77

19

050 60

925 35

22

633 59

23

066 12

24

509 24

26

048 87

374 88

29

984 49

31

419 73


Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

047 76

02

675 08

03

054 07

05

141 67

687 19

07

982 80

08

569 47

09

550 98

10

444 42

12

941 47

940 53

14

817 76

15

828 94

16

819 98

17

141 37

19

291 84

538 64

22

427 95

23

573 70

24

038 90

26

129 21

213 26

29

693 62

31

516 74


Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

827 94

02

781 62

03

114 20

04

856 88

06

654 03

522 19

08

881 16

09

349 03

10

628 05

11

082 75

13

661 33

569 04

15

449 49

16

879 06

17

292 77

18

779 47

20

321 30

765 78

23

706 87

24

565 72

25

459 77

27

874 63

984 54

30

565 25


Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

960 51

02

056 88

03

448 19

04

988 50

06

766 71

08

070 94

09

10

317 33

11

490 51

13

804 67

338 95

15

464 97

16

111 59

17

284 20

18

806 81

20

517 25

911 99

23

940 95

24

029 67

25

840 32

27

172 92

881 27

30

479 37


Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

470 40

02

119 18

03

168 66

04

757 37

06

300 54

970 56

08

903 13

09

10

817 04

11

218 26

13

787 03

282 75

15

097 21

16

468 09

17

340 46

18

713 31

20

925 03

271 54

23

953 28

24

054 03

25

692 64

27

592 18

751 84

30

378 47


Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

221 83

03

250 88

04

084 14

05

442 85

07

233 55

388 89

09

110 88

10

312 36

11

109 54

12

539 11

14

571 70

952 73

16

976 84

17

522 25

18

874 39

19

168 93

21

993 29

943 09

24

620 45

25

392 26

26

295 26

28

854 91

659 46

31

237 98


Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

360 84

03

273 43

04

286 17

05

879 30

07

930 13

097 73

09

869 27

10

953 99

11

026 82

12

741 75

14

657 13

655 44

16

945 38

17

453 65

18

901 56

19

219 24

21

898 24

975 35

24

915 26

25

195 74

26

737 47

28

229 09

508 53

31

540 69


Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

474 51

03

483 28

04

959 34

05

464 82

07

082 18

535 69

09

987 63

10

734 73

11

507 08

12

009 72

14

909 00

402 78

16

960 90

17

122 25

18

241 15

19

589 20

21

491 35

371 56

24

792 85

25

195 71

26

294 46

28

816 62

602 61

31

721 59

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt miền Nam là tổng hợp các giải dãy số trong giải đặc biệt đã xuất hiện trong thời gian trước đó. Đây là thống kê đặc biệt nhận được sự quan tâm của người chơi có sở thích tham gia ván cược dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt.
Trên trang web thegioixoso.com, bạn chọn "Miền Nam" trên thanh công cụ "Chọn tỉnh". Sau đó, bạn sẽ thấy 3 tùy chọn cho khoảng thời gian đã được tính toán. Với đơn vị "Năm", bạn có số 1, 2, 3.
 
Sau đó, giao diện sẽ hiển thị tất cả các số liệu liên quan đến các giải đặc biệt tại các nhà đài tỉnh/thành thuộc miền Nam tại thời điểm bạn chọn.
Có tất cả 16 nhà đài tỉnh/thành sẽ phát sóng công bố kết quả theo chu kỳ thuộc miền Nam. Chọn tên tỉnh mà bạn muốn xem.

Phương Pháp Đánh Đề Giải Đặc Biệt Miền Nam Chuẩn Xác

Dưới đây là một phương pháp có thể giúp bạn đánh đề giải đặc biệt miền Nam một cách hiệu quả hơn:

  1. Thống kê lịch sử kết quả: Xem xét kỹ lịch sử kết quả giải đặc biệt miền Nam để tìm ra các mẫu số hoặc chuỗi số thường xuyên xuất hiện. Các trang web chuyên về xổ số, như Thegioixoso.com, thường cung cấp công cụ thống kê để giúp bạn thực hiện điều này.

  2. Lưu ý đến lô gan: Các số chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian dài có thể sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Đây là một chiến lược được nhiều người chơi xổ số áp dụng.

  3. Chú ý đến lô anh em: Một số người chơi cũng quan tâm đến việc tìm ra những con số có mối liên hệ với nhau, thường xuất hiện cùng nhau trong các kết quả xổ số.

  4. Chia nhỏ cược của bạn: Thay vì đặt cược hết vào một con số, hãy chia nhỏ số tiền của bạn và đặt cược vào nhiều con số khác nhau.

  5. Đặt giới hạn ngân sách: Đặt một ngân sách cho việc chơi xổ số của bạn và tuân thủ nó. Đừng bao giờ đặt cược nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất.

Nhớ rằng, không có phương pháp nào có thể đảm bảo chiến thắng 100% trong xổ số, vì kết quả cuối cùng luôn ngẫu nhiên. Những phương pháp trên chỉ là những cách để tối ưu hóa cách chơi và tăng cơ hội chiến thắng của bạn.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thegioixoso.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt khác mà rất nhiều người quan tâm theo dõi, chẳng hạn như:
Website thegioixoso.com cũng cung cấp thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMN như sau:

Kết Luận

Nếu bạn là tín đồ đánh đề ở các nhà đài miền Nam thì bạn nên theo dõi các thống kê này thường xuyên để biết chu kỳ cũng như số lượt đánh đề từ các nhà đài miền Nam. Chúc bạn thành công!
BACK TO TOP