Dò Vé Số

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung đến ngày 19/06/2024


Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

353 96

729 99

03

959 09

04

302 25

05

984 58

06

416 53

08

905 43

10

248 92

11

076 57

12

246 85

13

011 32

15

591 12

049 36

17

242 77

18

097 50

19

390 64

20

042 09

22

760 75

939 49

25

112 01

26

428 91

27

362 71

29

632 27

629 02


Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

545 02

168 87

03

649 07

04

851 89

05

691 96

06

643 66

08

433 94

727 72

10

461 91

11

736 56

12

496 50

13

941 62

15

315 57

208 58

17

208 27

18

899 84

19

672 20

20

054 91

22

141 68

421 44

25

225 38

26

415 22

27

709 14

29

651 37

983 17


Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

931 91

650 10

04

103 14

05

433 23

06

295 02

07

138 94

09

537 41

147 61

11

116 70

12

509 71

13

322 38

14

929 09

16

361 64

506 04

18

599 25

19

405 29

20

611 51

21

191 63

23

174 38

402 15

26

017 00

27

279 70

28

704 94

30

076 23

529 19


Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

848 23

133 47

04

436 16

05

629 73

06

576 01

07

951 55

09

954 32

850 81

11

772 41

12

882 63

13

662 59

14

551 52

16

384 90

523 78

18

602 02

19

489 03

20

555 30

21

392 74

23

129 34

544 72

26

999 51

27

614 61

28

461 03

30

105 51

293 13


Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

330 40

661 14

02

147 17

03

237 01

952 60

736 65

04

304 05

05

617 19

06

572 98

499 50

249 16

07

480 77

08

762 42

169 63

09

930 05

10

970 08

855 78

035 06

11

377 78

12

237 10

13

102 47

726 63

590 91

14

445 51

15

421 52

424 08

16

864 03

17

896 89

837 14

263 24

18

558 46

20

137 02

295 27

942 56

21

053 69

22

864 20

23

623 53

24

628 97

289 33

080 93

25

476 26

27

810 63

954 22

341 49

28

127 72

29

526 14

30

082 93

31

459 70


Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

846 35

02

084 32

03

689 70

659 94

376 16

04

008 88

05

300 92

206 39

06

045 66

07

657 89

125 98

508 81

08

136 71

09

720 03

10

982 11

937 34

182 14

11

881 49

12

293 62

268 89

13

508 99

14

852 12

611 47

473 05

15

861 25

16

168 31

17

066 69

497 02

328 34

18

195 24

19

298 17

20

938 59

21

326 98

454 23

615 82

22

890 57

24

097 51

554 94

862 62

25

057 76

26

051 87

27

250 26

28

075 89

944 94

014 59

29

749 09

31

878 27

210 15


Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

348 64

02

517 22

04

443 05

217 26

06

609 35

07

950 17

08

642 64

09

051 42

11

440 61

413 81

13

866 31

14

849 63

15

159 48

16

229 33

18

355 32

645 66

21

666 69

22

070 93

23

725 75

25

037 60

288 48

28

315 83

29

525 20

30

109 68


Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

185 11

02

896 91

04

192 01

184 07

06

574 49

07

868 14

08

385 55

09

827 48

11

391 35

833 01

13

289 41

14

596 78

15

642 58

16

810 20

18

384 27

998 54

21

129 29

22

839 46

23

193 59

25

437 80

126 79

28

900 67

29

856 48

30

791 06


Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

839 21

02

249 10

04

790 75

610 60

06

033 97

07

715 54

08

672 89

09

592 97

11

727 81

597 76

13

106 27

14

399 71

15

941 18

16

843 19

18

471 39

559 49

21

882 54

22

365 67

23

052 96

25

023 68

137 22

28

447 55

29

096 54

30

929 44


Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

155 90

02

931 21

03

371 75

05

808 88

854 76

07

247 98

08

239 43

09

219 88

10

633 42

12

436 11

403 67

14

275 18

15

199 74

16

384 28

17

184 32

19

226 90

147 91

22

982 28

23

686 27

24

397 50

26

571 19

585 89

29

786 88

31

087 70


Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

173 82

02

725 61

03

920 18

05

355 50

329 48

07

060 22

08

648 70

09

189 83

10

835 54

12

413 37

465 62

14

338 92

15

974 78

16

143 06

17

886 04

19

385 98

231 69

22

809 90

23

706 92

24

052 82

26

793 95

780 39

29

417 81

31

467 13


Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

782 98

02

049 69

03

801 41

04

335 01

06

024 48

181 11

08

976 44

09

695 25

10

945 39

11

995 38

13

821 66

091 61

15

588 22

16

483 97

17

454 48

18

613 14

20

875 91

022 33

23

805 11

24

685 11

25

743 79

27

327 78

487 81

30

660 52


Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

687 59

02

462 39

03

004 19

04

159 81

06

030 76

690 05

08

539 25

09

739 28

10

044 79

11

796 87

13

917 56

768 29

15

701 15

16

674 52

17

535 42

18

389 00

20

828 62

525 10

23

460 64

24

744 97

25

685 62

27

978 13

575 40

30

066 86


Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

107 16

03

471 41

04

795 61

05

992 50

07

127 70

608 50

09

083 27

10

638 93

11

965 46

12

756 79

14

980 88

270 22

16

798 07

17

649 96

18

977 47

19

839 84

21

864 67

735 95

24

266 87

25

045 53

26

255 20

28

244 15

905 21

31

155 56

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Trung Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt miền Trung là tổng hợp các giải dãy số trong giải đặc biệt đã xuất hiện trong thời gian trước đó. Đây là thống kê đặc biệt nhận được sự quan tâm của người chơi có sở thích tham gia ván cược dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt.
Trên trang web thegioixoso.com, bạn chọn "Miền Trung" trên thanh công cụ "Chọn tỉnh". Sau đó, bạn sẽ thấy 3 tùy chọn cho khoảng thời gian đã được tính toán. Với đơn vị "Năm", bạn có số 1, 2, 3.
 
Sau đó, giao diện sẽ hiển thị tất cả các số liệu liên quan đến các giải đặc biệt tại các nhà đài tỉnh/thành thuộc miền Trung tại thời điểm bạn chọn.
Có ất cả 16 nhà đài tỉnh/thành sẽ phát sóng công bố kết quả theo chu kỳ thuộc miền Trung. Chọn tên tỉnh mà bạn muốn xem.

Phương Pháp Đánh Đề Giải Đặc Biệt Miền Trung Chuẩn Xác

Dưới đây là một phương pháp có thể giúp bạn đánh đề giải đặc biệt miền Trung một cách hiệu quả hơn:

  1. Thống kê lịch sử kết quả: Xem xét kỹ lịch sử kết quả giải đặc biệt miền Trung để tìm ra các mẫu số hoặc chuỗi số thường xuyên xuất hiện. Các trang web chuyên về xổ số, như Thegioixoso.com, thường cung cấp công cụ thống kê để giúp bạn thực hiện điều này.

  2. Lưu ý đến lô gan: Các số chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian dài có thể sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Đây là một chiến lược được nhiều người chơi xổ số áp dụng.

  3. Chú ý đến lô anh em: Một số người chơi cũng quan tâm đến việc tìm ra những con số có mối liên hệ với nhau, thường xuất hiện cùng nhau trong các kết quả xổ số.

  4. Chia nhỏ cược của bạn: Thay vì đặt cược hết vào một con số, hãy chia nhỏ số tiền của bạn và đặt cược vào nhiều con số khác nhau.

  5. Đặt giới hạn ngân sách: Đặt một ngân sách cho việc chơi xổ số của bạn và tuân thủ nó. Đừng bao giờ đặt cược nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất.

Nhớ rằng, không có phương pháp nào có thể đảm bảo chiến thắng 100% trong xổ số, vì kết quả cuối cùng luôn ngẫu nhiên. Những phương pháp trên chỉ là những cách để tối ưu hóa cách chơi và tăng cơ hội chiến thắng của bạn.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMT Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt của xổ số miền Trung, thegioixoso.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt khác mà rất nhiều người quan tâm theo dõi, chẳng hạn như:
 
Website thegioixoso.com cũng cung cấp thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMT như sau:

Kết Luận

Nếu bạn là tín đồ đánh đề ở các nhà đài miền Trung thì bạn nên theo dõi các thống kê này thường xuyên để biết chu kỳ cũng như số lượt đánh đề từ các nhà đài miền Trung. Chúc bạn thành công!
BACK TO TOP